ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2009 – 2012

ΜΕΡΟΣ 1  ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

ΑΡΧΗΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

Οι αγωνιζόµενοι στο άθληµα της ιστιοπλοΐας διέπονται από ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους αναµένεται να ακολουθούν και να επιβάλουν. Θεµελιώδης αρχή του αθλητικού πνεύµατος  είναι ότι όταν οι αγωνιζόµενοι παραβιάσουν ένα κανόνα θα εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση µία ποινή, που µπορεί να είναι και παραίτηση από τον αγώνα.  

 

1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1.1  Παροχή βοήθειας σε όσους κινδυνεύουν. Ένα σκάφος ή αγωνιζόµενος πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε οποιοδήποτε πλοίο ή άτοµο κινδυνεύει.

 1.2   Σωστικός εξοπλισµός και Προσωπικά Σωσίβια Ένα σκάφος πρέπει να φέρει επαρκή σωστικά µέσα για όλα τα άτοµα που επιβαίνουν, περιλαµβανοµένου και ενός έτοιµου για άµεση χρήση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τους κανόνες της κλάσης του. Κάθε αγωνιζόµενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για να φορά έναπροσωπικό σωσίβιο επαρκές για της συνθήκες.

 

2 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ  Ένα σκάφος και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να αγωνίζονται συµµορφούµενοι µε τις αναγνωρισµένες αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του αθλητικού πνεύµατος. Ένα σκάφοςδύναται να τιµωρηθεί σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα µόνο εφόσον είναι σαφώς αποδεδειγµένο ότι οι αρχές αυτέςέχουν παραβιαστεί. Μία ακύρωση σύµφωνα µε αυτόν τονκανόνα πρέπει να µην εξαιρείται από την βαθµολογία ενός σκάφους στην σειρά ιστιοδροµιών.

 

3 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Με τη συµµετοχή του σε ένα αγώνα που διεξάγεται σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες, κάθε αγωνιζόµενος και ιδιοκτήτης σκάφους συµφωνεί ότι : (a) Θα διέπεται από τους κανόνες. (b) Θα αποδέχεται τις ποινές που επιβάλλονται και κάθε άλλη ενέργεια που λαµβάνεται σύµφωνα µε τους κανόνες, που υπόκεινται στις διαδικασίες έφεσης και αναθεώρησης που προβλέπονται σ’ αυτούς, ως την τελική διευθέτηση για κάθε θέµα που προκύπτει από τους κανόνες και (c) όσον αφορά τέτοια απόφαση να µη καταφεύγει σε κανένα  άλλο δικαστήριο ή ένδικο µέσο.

 

4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

 Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συµµετάσχει σε ένα αγώνα ή να συνεχίσει να  αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δική του.

 

 5 ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Ένας αγωνιζόµενος πρέπει να συµµορφώνεται µε τον Παγκόσµιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ τους κανόνες της Παγκόσµιας Οργάνωσης Αντί-Ντόπινγκ και τον Κανονισµό 21 της ISAF, Κώδικας  Αντί-Ντόπινγκ . Μία φηµολογούµενη η πραγµατική παραβίαση αυτού του κανόνα πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 21. ∆εν πρέπει να αποτελεί αιτία για  ένστασηκαι ο κανόνας 63.1 δεν εφαρµόζεται.

ΤΜΗΜΑ Α ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 

 

Ένα σκάφος έχει δικαίωµα πορείας όταν ένα άλλο σκάφος πρέπει να κρατηθεί µακριά του. Όµως ορισµένοι κανόνες του τµήµατος Β, C και D περιορίζουν τις ενέργειες του σκάφους που έχει δικαίωµα πορείας. 

 

10  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΣΕΙΣ    Όταν σκάφη έχουν αντίθετες πλεύσεις το αριστερήνεµοσκάφος πρέπει να κρατιέται µακριά από το δεξήνεµο σκάφος.

 

11  ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΛΕΥΣΗ , ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ Όταν σκάφη έχουν τις ίδιες πλεύσεις και επικαλύπτονται , ένα προσήνεµο σκάφος πρέπει να  κρατιέται µακριά από ένα υπήνεµο σκάφος.  

 

12  ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΛΕΥΣΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ Όταν σκάφη έχουν την ίδια πλεύση  και δεν  επικαλύπτονται, ένα σκάφος καθαρά πίσω πρέπει να κρατιέται µακριά από ένα σκάφος καθαρά µπροστά.

 

13  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ένα σκάφος αφού ορθοπλωρίσει πρέπει να κρατηθεί µακριά από τα άλλα σκάφη µέχρι να βρεθεί στην εγγυτάτη.  Κατά το διάστηµα αυτό δεν εφαρµόζονται οι κανόνες 10, 11 και 12.  Αν δύο σκάφη υπόκεινται ταυτόχρονα σ' αυτόν τον κανόνα, αυτό που είναι στην αριστερή πλευρά του άλλου ή αυτό που ευρίσκεται προς την πρύµη, πρέπει να κρατηθεί µακριά. 

ΤΜΗΜΑ Β  ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

14  ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΦΗΣ Ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει επαφή µε ένα άλλο εφόσον είναι λογικά εφικτό. Εντούτοις, ένα σκάφος µε δικαίωµα πορείας ή έχον δικαίωµα χώρου ή χώρου σηµείου. (a)  δεν απαιτείται να ενεργήσει για να αποφύγει την επαφή µέχρις ότου είναι φανερό ότι το άλλο σκάφος δεν  κρατιέται µακριά ή δεν δίνει χώρο ή χώρο σηµείου και (b) δεν πρέπει να τιµωρηθεί σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα εκτός εάν υπάρξει επαφή που προκάλεσε ζηµίες ή τραυµατισµό.  

 

15 ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Όταν ένα σκάφος αποκτά δικαίωµα πορείας, πρέπει αρχικά να δώσει στο άλλο σκάφος  χώρο για να  κρατηθεί µακριά, εκτός αν αποκτά δικαίωµα πορείας εξ αιτίας χειρισµών του άλλου σκάφους. 

 

16 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 

 

16.1  Όταν ένα σκάφος µε δικαίωµα πορείας αλλάζει πορεία,πρέπει να δώσει στο άλλο σκάφος χώρο για να κρατηθεί µακριά. 

 

16.2 Επιπλέον, όταν µετά το σήµα της εκκίνησης, ένα αριστερήνεµο σκάφος  κρατείται µακριά  για να περάσει από την πρύµη ενός δεξήνεµου σκάφους, το δεξήνεµο σκάφος δεν θα αλλάξει πορεία εάν αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα το αριστερήνεµο σκάφος να πρέπει αµέσως να αλλάξει πορεία για να εξακολουθήσει να κρατιέται µακριά.  

 

17 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ, ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ Εάν ένα σκάφος  καθαρά πίσω δηµιουργήσει  υπήνεµοεπικάλυψη µέσα σε απόσταση δύο δικών του µηκών µε σκάφος στην ίδια πλεύση, πρέπει να µην ιστιοδροµήσει πάνω από την ορθή του πορεία  όσο διατηρείται η ίδια πλεύση και  η επικάλυψη σ’ αυτήν την µεταξύ τους απόσταση, εκτός εάν ιστιοδροµώντας πάνω από την ορθή του πορεία περάσειαµέσως από την πρύµη του άλλου σκάφους.  Ο κανόνας αυτός δεν εφαρµόζεται εάν η  επικάλυψηδηµιουργηθεί ενώ το  προσήνεµο σκάφος ήταν υποχρεωµένο να κρατιέται µακριά σύµφωνα µε τον κανόνα 13.

ΤΜΗΜΑ C   ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΣΤΡΟΦΗΣ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ. 

 

 

  Οι κανόνες το Τµήµατος C δεν ισχύουν σε ένα  σηµείοεκκίνησης  που περιβάλλεται από  πλεύσιµα νερά, ή στο αγκυρόσχοινό  του, από την στιγµή που τα σκάφη τα πλησιάζουν προκειµένου να  εκκινήσουν, µέχρι να τα έχουν προσπεράσει. Όταν ισχύει ο κανόνας 20, δεν ισχύουν  οι κανόνες 18 και 19. 

 

18 ΧΩΡΟΣ – ΣΗΜΕΙΟΥ 

 

18.1 Πότε ισχύει ο Κανόνας 18 Ο κανόνας 18 ισχύει µεταξύ σκαφών  όταν οφείλουν ναπαρακάµψουν ένα  σηµείο από την ίδια πλευρά και τουλάχιστον ένα από αυτά ευρίσκεται µέσα στη ζώνη. Όµως δεν ισχύει : 

(a) Ανάµεσα σε  σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις όταν πλέουν την εγγυτάτη (όρτσα).

(b) Ανάµεσα σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις  όταν η  ορθή πορεία  στο  σηµείο  για το ένα, αλλά όχι και για τα δύο, είναι να αναστρέψει. 

(c) Ανάµεσα σε ένα σκάφος που πλησιάζει το  σηµείο  και σε ένα που αποµακρύνεται από αυτό ή (d) Εάν το σηµείο είναι ένα συνεχόµενο εµπόδιο, όπου σε αυτή την περίπτωση ισχύει  ο κανόνας 19. 

 

18.2   ∆ίνοντας Χώρο-Σηµείου 

(a) Όταν σκάφη  επικαλύπτονται το εξωτερικό σκάφος πρέπει να δώσει στο εσωτερικό σκάφος  χώρο σηµείου, εκτός εάν ισχύει ο κανόνας 18.2(b).

(b)   Εάν σκάφη  επικαλύπτονται  όταν το πρώτο από αυτά φθάσει στη  ζώνη, το εξωτερικό σκάφος από αυτή τη στιγµή και µετά πρέπει να δώσει  χώρο - σηµείου στο εσωτερικό σκάφος. Εάν ένα σκάφος είναι   καθαρά εµπρός όταν φθάσει στη ζώνη, το σκάφος καθαρά πίσωεκείνην τη στιγµή, πρέπει κατόπιν να του δίνει χώρο -σηµείου.

 (c)     Όταν ένα σκάφος οφείλει να δώσει χώρο- σηµείου βάσει του κανόνα 18.2(b) θα συνεχίσει να τον δίνει έστω και εάν η  επικάλυψη  διακοπεί ή µια νέα  επικάλυψη ξεκινήσει. Παρά ταύτα, αφού ένα από τα  σκάφη ορθοπλωρίσει ή εάν το σκάφος που έχει δικαίωµα για χώρο - σηµείου βγει έξω από τη ζώνη, ο κανόνας 18.2(b) παύει να ισχύει.

(d)   Εάν υπάρχει λογική αµφιβολία ότι ένα σκάφος απέκτησε ή έσπασε  µία  επικάλυψη  εγκαίρως,  θα θεωρηθεί ότι δεν την απέκτησε ή έσπασε.

(e)  Εάν ένα σκάφος απέκτησε εσωτερική  επικάλυψη από καθαρά πίσω  και από την στιγµή που άρχισε η επικάλυψη  το εξωτερικό σκάφος δεν µπορούσε να δώσει χώρο-σηµείου, δεν χρειάζεται να τον δώσει.

 

18.3 Αναστρέφοντας όταν πλησιάζουν σε σηµείο. Εάν δύο σκάφη πλησιάζουν ένα σηµείο σε αντίθετες πλεύσεις και ένα από αυτά αλλάξει  πλεύση, που έχει σαν αποτέλεσµα να υπάγεται στον κανόνα 13 µέσα στην  ζώνη,  όταν το άλλο σκάφος είναι σε πορεία παράπλευσης  για το σηµείο ο κανόνας 18.2 δεν ισχύει πλέον. Το σκάφος που άλλαξε πλεύση

(a) πρέπει να µην γίνει αφορµή ώστε το άλλο σκάφος  να πλεύσει πάνω από την εγγυτάτη για το αποφύγει ή να εµποδίσει το άλλο σκάφος να προσπεράσει το σηµείο από την απαιτούµενη πλευρά και

 (b) πρέπει να δώσει  χώρο-σηµείου  εάν το άλλο σκάφος  δηµιουργήσει εσωτερική επικάλυψη. 

 

18.4 ΥποστρέφονταςΌταν ένα σκάφος µε δικαίωµα πορείας και εσωτερική επικάλυψη  πρέπει  να υποστρέψει σε σηµείο για να πλεύσει στην  ορθή του πορεία, µέχρι να υποστρέψει δεν πρέπει να πλεύσει πέρα από το  σηµείο περισσότερο από ότι χρειάζεται για να πλεύσει αυτή  την πορεία. Ο Κανόνας 18.4 δεν ισχύει σε ένα σηµείο πόρτας.

 

18.5 Απαλλαγή Όταν ένα σκάφος παίρνει χώρο-σηµείου τον οποίο δικαιούται, πρέπει να απαλλαγεί. 

(a) Εάν το άλλο σκάφος αποτύχει να του δώσει τον χώρο-σηµείουπου δικαιούται µε αποτέλεσµα να παραβεί ένα κανόνα  του Τµήµατος Α, ή 

(b) Εάν παρακάµπτοντας το  σηµείο  επί της  ορθής πορείας του παραβεί ένα κανόνα του Τµήµατος Α ή τον κανόνα 15 ή 16. 

 

 

19   ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 

 

19.1 Πότε ισχύει ο Κανόνας 19 Ο Κανόνας 19 ισχύει µεταξύ σκαφών σε ένα εµπόδιο εκτός εάν αυτό είναι επίσης και  σηµείο, που τα σκάφη οφείλουν να αφήσουν από την ίδια πλευρά. Παρά ταύτα, σε ένα συνεχές εµπόδιο, ισχύει πάντα ο Κανόνας 19 και όχι ο Κανόνας 18.

 

 19.2  ∆ίνοντας χώρο σε ένα εµπόδιο 

(a) Ένα σκάφος που έχει προτεραιότητα µπορεί να διαλέξει από ποία πλευρά θα περάσει το εµπόδιο. 

(b) Όταν σκάφη είναι  επικαλυπτόµενα  το εξωτερικό σκάφος πρέπει να δώσει στο εσωτερικό σκάφος  χώρο  ανάµεσα σε αυτό και το  εµπόδιο,  εκτός εάν δεν µπορούσε να το κάνει από την στιγµή που άρχισε η επικάλυψη. 

(c)  Όταν σκάφη περνούν ένα συνεχές εµπόδιο, εάν ένα σκάφος που ήταν  καθαρά πίσω  και όφειλε να  κρατηθεί µακριά δηµιουργήσει  επικάλυψη ανάµεσα στο άλλο σκάφος και το εµπόδιο  και κατά τη στιγµή που αρχίζει η επικάλυψη  δεν υπάρχει χώρος  για να περάσει ανάµεσά τους, δεν δικαιούται χώρου βάσει του κανόνα  19.2( b). Όσο τα σκάφη παραµένουν  επικαλυπτόµενα  οφείλει να  κρατηθεί µακριά και οι κανόνες 10 και 11 δεν ισχύουν.            

 

 

 20       ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 

 

20.1    Κλήση (φωνή) και απόκριση Όταν πλησιάζει σε ένα  εµπόδιο, ένα σκάφος που πλέει στην εγγυτάτη ή πιο πάνω, µπορεί να φωνάξει για  χώροπροκειµένου να αναστρέψει και να αποφύγει ένα άλλο σκάφος στην ίδια πλεύση. Αφού το σκάφος φωνάξει, 12

(a) Θα δώσει στο κληθέν σκάφος χρόνο για να ανταποκριθεί 

(b) Το κληθέν σκάφος θα ανταποκριθεί αναστρέφοντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ή απαντώντας αµέσως «Εσύ ανάστρεψε» (you tack) δίνοντας αµέσως στο καλόν σκάφος χώρο για να αναστρέψει και να το αποφύγει, και

 (c) όταν το κληθέν σκάφος ανταποκριθεί το καλόν σκάφος θα αναστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.   

 

20.2  Απαλλαγή Όταν   ένα σκάφος παίρνει τον χώρο που δικαιούται βάσει του κανόνα 20.1(b),  θα απαλλαγεί εάν παραβεί ένα κανόνα του Τµήµατος Α ή τούς κανόνες 15 ή 16. 

 

20.3  Πότε δεν θα καλέσει (φωνάξει) Ένα σκάφος δεν θα φωνάξει εκτός εάν για λόγους ασφαλείας  πρέπει να κάνει σηµαντική αλλαγή της πορείας του προκειµένου να αποφύγει το εµπόδιο.  Επίσης δεν θα φωνάξει εάν το  εµπόδιο  είναι ένα σηµείο στροφής που το καλούµενο σκάφος έχει σε πορεία παράπλευσης. 

Usuarios Online

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων
free counters
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

VSK5 Online server